Chi Viện

02/10/2023

Tính năng Chi Viện giúp người chơi nhận được hỗ trợ từ người chơi khác để có thể vượt ải dễ dàng hơn.

 

• Ải chính tuyến sau 24 tiếng chưa vượt qua có thể gửi lời mời Chi Viện đến những người chơi khác để nhận hỗ trợ tăng tất cả thuộc tính giúp vượt ải dễ dàng hơn.

• Tại giao diện đội hình ra trận → chọn biểu tượng Chi Viện → bấm nút Yêu cầu chia sẻ → chọn Chia sẻ Linh Các hoặc Chia sẻ Thế Giới.

• Người chơi khác vào giao diện Bạn Bè → mục Chi Viện để xem các yêu cầu chi viện hoặc bấm vào yêu cầu được gửi trên kênh chat Thế giới/Linh các.

• Sau khi được chi viện sẽ mở khóa buff thuộc tính trong vòng 24 tiếng.

Thuộc tính chi viện: Khi có từ 2/3/6 người chơi khác chi viện thì sẽ tăng 2%/5%/9% tất cả thuộc tính. Khi có cùng là 6 bạn bè hoặc cùng là 6 thành viên TLC chi viện thì tăng 14%.

Thời gian hỗ trợ: ngoài thuộc tính chi viện cơ bản vốn có, khi kẹt ải 1/2 ngày sẽ tăng thêm 6%/16% thuộc tính.

• [Thuộc tính chi viện] và thuộc tính [Thời gian hỗ trợ] được cộng dồn, sau khi vào trận tự kích hoạt.

• 2 loại buff thuộc tính này chỉ được kích hoạt dùng tại ải chính tuyến đang bị kẹt trong thời gian chi viện, sau khi vượt ải sẽ xóa buff.

• Người chơi chi viện 6 lần đầu mỗi ngày được nhận quà Yêu Phách. Lượt nhận quà sẽ làm mới lúc 0h mỗi ngày.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng