Trang chủ Sự kiện Kỳ Môn Cửu Cung

Kỳ Môn Cửu Cung

18/11/2023

• Thời gian diễn ra: từ 5h ngày 18/11 - 5h ngày 25/11 (7 ngày)

• Cách tham gia: vào biểu tượng Hoạt Động → Kỳ Môn Cửu Cung

• Hoàn thành các nhiệm vụ cùng hàng hoặc cùng cột nhận 1 phần quà tương ứng: Yêu Phách, Linh Giác, Âm Dương Thạch, Ấn Tinh Túy, Ngọc Tự Thần.

• Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được nhận thêm 10 Ngọc Tự Thần.

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng