Trang chủ Sự kiện Thiên Nữ Chi Nộ

Thiên Nữ Chi Nộ

08/12/2023

• Thời gian diễn ra: từ 5h ngày 08/12 - 5h ngày 17/12 (10 ngày)

• Cách tham gia: vào biểu tượng Hoạt Động → Thiên Nữ Chi Nộ

• Mỗi ngày được khiên chiến Niên Thú nhiều lần, miễn phí 3 lượt đầu, những lần khiêu chiến sau sẽ tốn Yêu Phách nhất định.

• Khi đấu với Niên Thú được nhận hỗ trợ của toàn Cửu Châu, cấp tất cả linh yêu xuất chiến đều nhận được Tu Chính.

• Niên Thú mỗi ngày đều thay đổi đặc tính, bố trận đặc tính sẽ gây ra sát thương cao hơn.

• Có thể thu thập Pháo Dây ném về Niên Thú để tăng sát thương, hiệu quả được cộng dồn vô hạn, kéo dài cả hoạt động.

• Pháo dây nhận được thông qua trả lời câu hỏi ở Cầu Phúc Đảo.

• Khiêu chiến dựa vào tổng sát thương gây ra và mục tiên hoàn thành nhận được điểm, điểm cao nhất sẽ tích lũy vào điểm đỉnh cao, tích điểm đạt mục tiêu nhận quà. 

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng